Materiály na KONFERENCIU

A) Materiály na konferenciu

 1. Program – POZRI
 2. Kontrola plnenia uznesení od poslednej Konferencie – POZRI
 3. Prerokovanie hospodárenia a výročnej správy za rok 2022 – POZRI
 4. Prerokovanie správy kontrolóra zväzu za rok 2022 – POZRI
 5.  Správa o činnosti zväzu za prvý štvrťrok 2023 – POZRI
 6.  Zmena Disciplinárneho poriadku – POZRI
 7. Zmena Smernice o financovaní – POZRI
 8.  Zmena Registračného a Prestupového poriadku – POZRI
 9.  Zmena Smernice pre Antidoping – POZRI
 10. Doplnenie Stanov o zistenia Hlavnej kontrolórky športu – POZRI
 11.  Strategický plán zväzu na roky 2023-2026 – POZRI
 12.  Rozpočet na sezónu 2023/24 – POZRI
 13. Zmena Volebného poriadku – POZRI
 14.  Návrhy na Voľby predsedu zväzu, členov predsedníctva zväz, predsedu a členov Disciplinárnej komisie, predsedu a členov Volebnej komisie – POZRI

B) Platné dokumenty :

 1. Stanovy zväzu – POZRI
 2. Rokovací poriadok Konferencie –  POZRI