Materiály na konferencie

A) Materiály na konferenciu

 1. Program konferencie 20.01.2024 a návrh kandidáta – Pozvánka 20.1.2024 + DELEGAČNÝ LÍSTOK
 2. Program – POZRI
 3. Kontrola plnenia uznesení od poslednej Konferencie – POZRI
 4. Prerokovanie hospodárenia a výročnej správy za rok 2022 – POZRI
 5. Prerokovanie správy kontrolóra zväzu za rok 2022 – POZRI
 6.  Správa o činnosti zväzu za prvý štvrťrok 2023 – POZRI
 7.  Zmena Disciplinárneho poriadku – POZRI
 8. Zmena Smernice o financovaní – POZRI
 9.  Zmena Registračného a Prestupového poriadku – POZRI
 10.  Zmena Smernice pre Antidoping – POZRI
 11. Doplnenie Stanov o zistenia Hlavnej kontrolórky športu – POZRI
 12.  Strategický plán zväzu na roky 2023-2026 – POZRI
 13.  Rozpočet na sezónu 2023/24 – POZRI
 14. Zmena Volebného poriadku – POZRI
 15.  Návrhy na Voľby predsedu zväzu, členov predsedníctva zväz, predsedu a členov Disciplinárnej komisie, predsedu a členov Volebnej komisie – POZRI

B) Platné dokumenty :

 1. Stanovy zväzu – POZRI
 2. Rokovací poriadok Konferencie –  POZRI