Orgány zväzu

 1. Predseda zväzu: Ivana Iliašová, 00421 911 618 107 , e-mail: info@speedskating.sk
 2. Predsedníctvo:
 • Podpredseda pre short track : Blanka Hympánová, tel: +421 917 431 836, e-mail: blanka.hympanova@gmail.com
 • Podpredseda pre long track : Renáta Karabová, tel: +421 903 644 546, e-mail: rkarabova@gmail.com
 • Člen: Igor Onuška, tel: +421 908 233 849, e-mail: onushea@gmail.com
 1. Generálny sekretár:
 2. Kontrolór zväzu: Boris Varga, tel:
 3. Členovia najvyššieho orgánu s právom hlasovať (meno,  klub, počet hlasov):
 1. Jaroslav Hrabčák – Športový klub mládeže Akademik Prešov o.z – 1
 2. Blanka Hympanová – Športový klub mládeže Akademik Prešov o.z– 1
 3. Martin Onufer – Športový klub mládeže Akademik Prešov o.z– 1
 4. Emma Hympanová – Športový klub mládeže Akademik Prešov o.z – 1
 5. Ján Šťastný- Prešovský rýchlokorčuliarsky klub Prešov o.z –  1
 6. Gabriel Marcin –  Prešovský rýchlokorčuliarsky klub Prešov o.z–  1
 7. Silvia Harkabusová –  Prešovský rýchlokorčuliarsky klub Prešov o.z –  1
 8. Milan Tokár –   Prešovský rýchlokorčuliarsky klub Prešov o.z –  1
 9. Ján Magdoško-Športový klub STEZ Sp.N.Ves o.z –  1
 10. Peter Jeleň – Športový klub STEZ Sp.N.Ves o.z –  1
 11. Bohuš Ďuriška – Športový klub STEZ Sp.N.Ves o.z –  1
 12. Vladimír Wágner -Športový klub STEZ Sp.N.Ves o.z –  1
 13. Karol Zima – Korčuliarsky klub Trnava o.z -1
 14. Marián Belák – LUIGINO.sk o.z -1
 15. Igor Onuška – Skating club Košice o.z- 1
 16. Renáta Karabová – RK INLINECENTER, o. z. Košice -1
 17. Boris Varga – RK INLINECENTER, o. z. Košice – 1

ADRESA / ADDRESS:

SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ / SLOVAK SPEED SKATING UNION

Vansovej 2171/10, 05201 Spišská Nová Ves – SVK

IČO : 30688060

DIČ : 2021370362
e-mail: info@speedskating.sk

Riadny účet : SK32 5600 0000 0075 0146 9001

Účet pre príjem verejných prostriedkov : SK49 5600 0000 0075 0146 2002

KONFERENCIA:

A)Volebná komisia zvolená 22.4.2023 :

 1. Predseda komisie – Boris Varga
 2. Člen komisie –  Marián Belák
 3. Člen komisie – Bohuš Ďuriška
 • náhradník : Vladimír Wagne

B) Disciplinárna komisia zvolená 22.4.2023 :

 1. Predseda – Kristián Terebeši
 2. Člen – Marián Miškovič
 3. Člen – Vladimír Wágner

C)Pravidla uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov zväzu a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia   

– čl.11 odst. 17. stanov SRZ : Konferencia je uznášaniaschopná , ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s právom hlasovať.
– čl.11 odst. 21 stanov SRZ : 21. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak tieto stanovy neurčujú inak
– čl. 11 odst. 22 stanov SRZ : Na prijatie rozhodnutia konferencie vo veciach :
a. zmena stanov,
b. reorganizácia súťaží,
c. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia 50 000 € ,
d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
e. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je zväz,
f. vylúčenia riadneho člen,
g. odvolania predsedu zväzu,
h. odvolania podpredsedov zväzu,
i. odvolania člena predsedníctva,
j. odvolania predsedu a členov disciplinárnej komisie,
k. zániku SRZ,
je potrebný súhlas kvalifikovanej t.j dvojtretinovej väčšiny hlasov od prítomných delegátov.
– čl. 15 odst. 33. stanov SRZ : Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 50% členov .
– čl. 15 odst. 34 stanov SRZ : Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda

– čl. 19 odst. 2 stanov SRZ : .Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomní minimálne 3 (traja) členovia . Na prijatie uznesenia DK SRZ je potrebný súhlas minimálne 3 (troch) členov DK SRZ.

D) Kľúč delegátov najvyššieho orgánu:

– čl.11 odst. 9. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa  delegáti s hlasovacím právom takto: 

 • 3 delegáti za športový klub, ktorého 20 a viac pretekárov v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred konaním Konferencie, sa zúčastnilo troch súťaži organizovaných SRZ, ISU a členmi ISU.
 • 2 delegáti za športový klub, ktorého 10 až 19 pretekárov v roku, ktorý bezprostredne predchádzal do 30 dní pred konaním Konferencie sa zúčastnilo troch súťaži organizovaných SRZ, ISU a členmi ISU.
 • 1 delegát za športový klub, ktorého 9 a menej pretekárov v roku, ktorý bezprostredne predchádzal do 30 dní pred konaním Konferencie sa zúčastnilo troch súťaži organizovaných SRZ, ISU a členmi ISU.
 •  delegát za klub, ktorého aspoň jeden pretekár v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred konaním Konferencie, zúčastnil sa Majstrovstiev Európy alebo sveta v príslušnom športovom odvetví,
 • 1  delegát zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo najmenej 10 športovcov,
 • 1 delegát zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová skupina športových alebo  najmenej 5 športových odborníkov,

– čl.11 odst.10.  Klub zastupuje na konferencii SRZ vždy delegát, ktorým je štatutárny orgán klubu, ktorý sa na konferencii SRZ preukáže oprávnením konať v mene klubu alebo ním splnomocnení zástupcovia, ktorý sú členom príslušnej športovej organizácie registrovanej v SRZ a ktorý sa preukážu písomným splnomocnením, podpísaným štatutárnym zástupcom klubu. 

E) Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov:

Stanovy čl.11:
1. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.
2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
3. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou vyhlasuje Predsedníctvo SRZ tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.
Stanovy čl.15 odst 3. Predsedníctvo je zložené z:

 • a. predsedu zväzu
 • b. podpredsedu zväzu pre pre krátky oval- short track 
 • c. podpredsedu zväzu pre pre dlhý oval- long track
 • d. člen
 • e. generálny sekretár
 • f. zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina alebo najmenej 10 športovcov