Orgány zväzu

1.) PREDSEDNÍCTVO

PREDSEDA : Ján MAGDOŠKO, tel.+421 903 601 379, e-mail : president@speedskating.sk      

ČLEN PREDSEDNÍCTVA zodpovedný za Sekretariát,Informačný systém športu (ISŠ) a Registráciu : Renáta KARABOVÁ, tel : +421903644546, e-mail : info@speedskating.sk, registracia@speedskating.sk

 PREDSEDOVIA SEKCIÍ :

  • Rýchlokorčuľovanie na ľade : Ladislav VASTUŠKO, tel: +421 918 667 656, e-mail: speedskating@speedskating.sk 
  • Rýchlokorčuľovanie na kolieskových korčuliach- inline speed  : Marián MIŠKOVIČ, tel: +421 908 747 415 , e-mail: info@luigino.sk
  • Hokej na kolieskových korčuliach – inline hockey : Štefan Pjontek, tel : +421 903 422 249, e-mail : stefanpjontek@gmail.com  
  • Alpin korčuľovanie na kolieskových korčuliach – inline alpin : Vojtech Keselý, tel : +421 905 402 021, e-mail: kesely.team@gmail.com 
  • Skejtbord – skateboarding : Juraj TURY, tel : +421 905 752 069, e-mail: skateboarding@speedskating.sk

2.) KONTROLÓR ZVÄZU – Matúš UŽÁK , tel: +421904 892 441, email : matus111@hotmail.com 

3.) DISCIPLINÁRNA KOMISIA :

predseda –  Štefan Bečarik 
člen –  Elena Putyrová
člen –  Vojtech Kesely 

člen – Pavol Mlynár

člen – Pavel Latta

4. ) ADRESA / ADDRESS :

SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ / SLOVAK SPEED SKATING UNION

T. Vansovej 2171/10
05201 Spišská Nová Ves – SVK

IČO : 30688060

DIČ : 2021370362

mobil: +421 903 601 379 – predseda,  +421903644546 – sekretariát.
e-mail: info@speedskating.sk

Riadny účet : SK32 5600 0000 0075 0146 9001

Účet pre príjem verejných prostriedkov : SK49 5600 0000 0075 0146 2002

 

5.) KONFERENCIA :

  • Volebná komisia zvolená 10.12.2017 :

          1.  Predseda komisie – Ing. Ján Šťastný
          2. Člen komisie – Ing. Marián Belák
          3. Člen komisie – Mgr. Pavol Mlynár
            – 1. náhradník Andrej Tichý
            – 2. náhradník Ing. Juraj Tury

  • Pravidla uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov zväzu a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia :    

– čl.11 odst. 17. stanov SRZ : Konferencia je uznášaniaschopná , ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s právom hlasovať.
– čl.11 odst. 21 stanov SRZ : 21. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak tieto stanovy neurčujú inak
– čl. 11 odst. 22 stanov SRZ : Na prijatie rozhodnutia konferencie vo veciach :
a. zmena stanov,
b. reorganizácia súťaží,
c. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia 50 000 € ,
d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
e. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je zväz,
f. vylúčenia riadneho člen,
g. odvolania predsedu zväzu,
h. odvolania podpredsedov zväzu,
i. odvolania člena predsedníctva,
j. odvolania predsedu a členov disciplinárnej komisie,
k. zániku SRZ,
je potrebný súhlas kvalifikovanej t.j dvojtretinovej väčšiny hlasov od prítomných delegátov.
– čl. 15 odst. 33. stanov SRZ : Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomných najmenej 50% členov .
– čl. 15 odst. 34 stanov SRZ : Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda

– čl. 19 odst. 2 stanov SRZ : .Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomní minimálne 3 (traja) členovia . Na prijatie uznesenia DK SRZ je potrebný súhlas minimálne 3 (troch) členov DK SRZ.

  • Kľúč delegátov najvyššieho orgánu:

– čl.11 odst. 9. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom takto:
a. 2 hlasy za klub, ktorého najmenej 10 pretekárov aspoň trikrát v roku v období od 1.10 do 30.9 pred
konaním konferencie, sa zúčastnilo súťaží organizovaných SRZ,
b. 1 hlas za klub, ktorého menej ako 10 pretekárov minimálne aspoň trikrát v roku v období od 1.10 do
30.9 pred konaním konferencie, sa zúčastnilo súťaži organizovaných SRZ,
c. 1 hlas za klub, ktorého aspoň jeden pretekár v roku v období od 1.10 do 30.9 pred konaním
Konferencie, zúčastnil sa Majstrovstiev Európy alebo sveta v príslušnom športovom odvetví,
d. 1 hlas zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo
najmenej 50 športovcov,
e. 1 hlas zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová skupina športových alebo
najmenej 10 športových odborníkov,

– čl.11 odst.11. Klub zastupuje na konferencii SRZ vždy jeden delegát, ktorým je:
a) štatutárny orgán klubu, ktorý sa na konferencii SRZ preukáže oprávnením konať v mene klubu
alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý musí byť členom SRZ a ktorý sa preukáže písomným splnomocnením, podpísaným štatutárnym zástupcom klubu; alebo
b) volený člen klubu sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen konferencie, volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí konferencie SRZ predložením zápisnice o jeho zvolení.

  • Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov:

Stanovy čl.11:
1. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.
2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
3. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou vyhlasuje Predsedníctvo SRZ tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.
Stanovy čl.15 odst 3. Predsedníctvo je zložené z:
a. predsedu zväzu,
b. predsedov jednotlivých sekcii športového odvetvia,
c. člen zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku,
d. člen zodpovedný za vzťah k informačnému systému,
e. zástupca športovcov , ak ho navrhne záujmová skupina alebo najmenej 50 športovcov,

 

Adresa

T. Vansovej 2171/1
05201 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 903 601 379
Email: info@speedskating.sk

Kontakty

predseda zväzu:
president@speedskating.sk +421903601379

generálny sekretár :
info@speedskating.sk , +421903 644 546