Orgány zväzu

1.) PREDSEDNÍCTVO

PREDSEDA : Ján MAGDOŠKO, tel.+421 903 601 379, e-mail : president@speedskating.sk      

PODPREDSEDA pre korčuľovanie na ľade: Igor BODO, tel : +421 911 381 380, e-mail : igor.bodo@gmail.com   

ČLEN PREDSEDNÍCTVA zodpovedný za ekonomiku a hospodárenie : Jozefína OLOSOVÁ, tel: +421903207825, e-mail: jozefina.olosova@gmail.com      

ČLEN PREDSEDNÍCTVA zodpovedný za ISŠ a registráciu : Renáta KARABOVÁ, tel : +421903644546, e-mail : rkarabova@gmail.com  

2.) KONTROLÓR ZVÄZUMatúš UŽÁK , tel: +421904892441, email : matus111@hotmail.com 

3) PREDSEDOVIA SEKCIÍ 

Rýchlokorčuľovanie na krátkom ovále – short trackBlanka  HYMPANOVÁ, tel : +421 903 381 701, e-mail : blanka.hympanova@gmail.com

Rýchlokorčuľovanie na 400 m ovále : Renáta KARABOVÁ, tel : +421903644546, e-mail : rkarabova@gmail.com

Rýchlokorčuľovanie na kolieskových korčuliach-dlhé trate : Jozef LEVAY, tel: +421 905 708 859, e-mail: jozef111@gmail.com 

Rýchlokorčuľovanie na kolieskových korčuliach-krátke trate : Renáta KARABOVÁ, tel : +421 903 644 546, e-mail : rkarabova@gmail.com

Korčuľovanie na kolieskových korčuliach – alpin : Vojtech Keselý, tel : +421 905 402 021, e-mail: kesely.team@gmail.com 

Korčuľovanie voľný štýl – freestyle : Lucia LACKO-BARTOŠOVÁ, tel : +421 905 538 816, e-mail: lucialbartosova@gmail.com

Skejbord – skateboarding : Juraj TURY, tel : +421 905 752 069, e-mail: juraj.tury1@gmail.co

4.) DISCIPLINÁRNA KOMISIA :

predseda – Branislav Kročian
člen –  Elena Putyrová
člen –  Vojtech Kesely 

ADRESA / ADDRESS :

SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ / SLOVAK SPEED SKATING UNION

Za Hornádom 15
05201 Spišská Nová Ves – SVK

IČO : 30688060

Riadny účet : SK32 5600 0000 0075 0146 9001

Účet pre príjem verejných prostriedkov : SK49 5600 0000 0075 0146 2002

Tel.:+421 53 41 66 331
tel : +421 53 41 66 332

mobil: +421 903 207 825

Fax: +421 53 44 64 756
e-mail: strack@stez.sk, secretariat@speedskating.sk 

 

 

5.) KONFERENCIA :

  • Volebná komisia zvolená 10.12.2017 :

           – predseda – Renáta Karabová 
                 – člen –  Blanka Hympánová  
                  – člen –  Michal Slotta 

  • Pravidla uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov zväzu a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia :    

– čl.11 odst. 17. stanov SRZ : Konferencia je uznášaniaschopná , ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s právom hlasovať.
– čl.11 odst. 21 stanov SRZ : 21. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak tieto stanovy neurčujú inak
– čl. 11 odst. 22 stanov SRZ : Na prijatie rozhodnutia konferencie vo veciach :
a. zmena stanov,
b. reorganizácia súťaží,
c. schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia 50 000 € ,
d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz,
e. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je zväz,
f. vylúčenia riadneho člen,
g. odvolania predsedu zväzu,
h. odvolania podpredsedov zväzu,
i. odvolania člena predsedníctva,
j. odvolania predsedu a členov disciplinárnej komisie,
k. zániku SRZ,
je potrebný súhlas kvalifikovanej t.j dvojtretinovej väčšiny hlasov od prítomných delegátov.
– čl. 15 odst. 33. stanov SRZ : Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomných najmenej 50% členov .
– čl. 15 odst. 34 stanov SRZ : Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda

– čl. 19 odst. 2 stanov SRZ : .Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomní minimálne 3 (traja) členovia . Na prijatie uznesenia DK SRZ je potrebný súhlas minimálne 3 (troch) členov DK SRZ.

  • Kľúč delegátov najvyššieho orgánu:

– čl.11 odst. 9 9. Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom takto:
a. 2 hlasy za klub, ktorého najmenej 10 pretekárov aspoň trikrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal do 30 dní pred konaním konferencie, sa zúčastnilo súťaží organizovaných SRZ,
b. 1 hlas za klub, ktorého menej ako 10 pretekárov minimálne aspoň trikrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal do 30 dní pred konaním konferencie, sa zúčastnilo súťaži organizovaných SRZ,
c. 1 hlas za klub, ktorého aspoň jeden pretekár v roku, ktorý bezprostredne predchádzal do 30 dní pred konaním Konferencie, zúčastnil sa Majstrovstiev Európy alebo sveta v príslušnom športovom odvetví,
d. 1 hlas zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo najmenej 50 športovcov,
e. 1 delegát hlas zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová skupina športových odborníkov alebo najmenej 10 športových odborníkov,

– čl.11 odst.11. Klub zastupuje na konferencii SRZ vždy jeden delegát, ktorým je:
a) štatutárny orgán klubu, ktorý sa na konferencii SRZ preukáže oprávnením konať v mene klubu
alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý musí byť členom SRZ a ktorý sa preukáže písomným splnomocnením, podpísaným štatutárnym zástupcom klubu; alebo
b) volený člen klubu sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen konferencie, volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí konferencie SRZ predložením zápisnice o jeho zvolení.

  • Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov:

Stanovy čl.11:
1. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.
2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
3. Riadne voľby do orgánov SRZ volených konferenciou vyhlasuje Predsedníctvo SRZ tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.
Stanovy čl.15 odst 3. Predsedníctvo má minimálne 5 členov a je zložené z:
a. predsedu,
b. podpredsedu pre rýchlokorčuľovanie na ľade,
c. podpredsedu pre korčuľovanie na kolieskových korčuliach,
d. člen zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku
e. člen zodpovedný za vzťah k informačnému systému
f. zástupca športovcov , ak ho navrhne záujmová skupina alebo najmenej 50 športovcov