STANOVY & SMERNICE

AKTUÁLNE :

                 – Zmeny a doplnky DP SRZ platné od 10.12.2017

NEPLATNÉ :

Zasady ochraný osob. údajov
Bezp_projek_2017
Evidencia__Členovia
Evidencia_Evidencia pošty
Evidencia_PaM
Evidencia_Registratúra
Evidencia_Učt_doklady
Smernica_2017
od 1.5.2017